Salgs og leveringsbetingelser

Generelle betingelser
SS-SJ forbeholder sig retten til at ændre salgs- og leveringsbetingelser uden forudgående varsel. De enhver tid gældende salgs og -leveringsbetingelser vil fremgå på www.ss-sj.dk.

Tilbud
Udelukkende skriftlige tilbud er bindende. Tilbud er gældende fra tilbuddets dato og 60 dage frem. I tilfælde af, at kunden ønsker særlige specifikationer, skal disse angives skriftligt. Udstyr der benyttes til udførelsen af arbejdet, betragtes altid som SS-SJ’s ejendele. Tilbud forudsætter udførelse af service indenfor normal arbejdstid (man-tors 7-15, fre 7-14.30).

Priser
Ydelser og materialer leveret af SS-SJ honoreres i henhold til den enhver tid gældende prisliste, medmindre andet er aftalt ved skriftligt accepteret tilbud, eller skriftlig aftale. Priser for serviceydelser er anført eksklusive moms og afgifter. Der tages forbehold for eventuelle prisstigninger for arbejdsløn, materialer, lov- eller overenskomstændringer. Udføres ydelser der ikke er fremgår af prislisten, betales i henhold til fakturaen udstedt af SS-SJ. Transportomkostninger udregnes altid med udgangspunkt i nærmeste center.
Underleverandører samt omkostninger for tredjemand afholdt af SS-SJ, viderefaktureres med et tillæg svarende til det til enhver tid gældende prisliste. Pris for underleverandører beregnes ud fra dennes skaffested, inklusive eventuelle tillæg for færge, bro, mm.
Såfremt der ikke specifikt fremgår andet i et overslag, tilbud eller lignende, er vedståelsesfristen for SS-SJ 30 arbejdsdage, beregnet fra overslagets eller tilbuddets datering.

Betalingsvilkår
Betaling skal senest ske på sidste rettidige betalingsdag. Betalingsdato fremgår af fakturaen. I tilfælde af betaling ikke sker rettidigt, er SS-SJ berettiget til at forrente det til udestående beløb, i henhold til rentelovens til enhver tid gældende regler.
Overstiger en sag kr. 50.000,- og/eller forventes leverancen at overstige 30 kalenderdage, kan SS-SJ delfakturere.
I forbindelse med udførelse af arbejde, der er omfattet af forsikringsdækning, opkrævning af selvrisiko, og/eller moms hos forsikringstager, hæfter SS-SJ ikke for forsikringstagerens betalingsvilje eller -evne. Hvis forsikringstageren ikke betaler rettidigt, vil SS-SJ fremsende 2 rykkere i overensstemmelse med sædvanlig rykkerprocedure. Der opkræves rykkergebyr i henhold til den enhver tid gældende lovning, dog minimum kr. 100,- per rykkerskrivelse.
I tilfælde af forsikringstageren herefter forsat ikke betaler, er forsikringsselskabet forpligtet til, at betale det skyldige beløb til SS-SJ. Dette gør sig også gældende i tilfælde af, at forsikringstager er påbegyndt rekonstruktion eller forinden er taget under konkurs behandling.
Såfremt kundens betalingsevne forringes væsentligt efter SS-SJ’s skøn, forbeholdes retten til at forlange kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.

Prokura
SS-SJ har prokura til at udføre skadeforebyggende tiltag for akut opståede skadesserviceopgaver op til kr. 50.000,- uden yderligere accept fra kunde/rekvirent/skadelidte, medmindre andet er aftalt forud for opgaven. Senere dækning gennem kundens forsikringsselskab er SS-SJ uvedkommende.

Force Majeure
SS-SJ er berettiget til at annullere ordrer, og der hæftes ikke for hverken hel eller delvis manglende opfyldelse af forpligtelser, når dette skyldes omstændigheder helt eller delvist udenfor SS-SJ’s rimelige kontrolmuligheder. Kundens beføjelser bortfalder i sådanne tilfælde.
Kunden kan ikke kræve skadeserstatning eller fremsætte øvrige krav overfor SS-SJ i sådanne situationer.

Erstatning, ansvarsbegrænsning, mm.
SS-SJ påtager sig at håndtere og begrænse forsikringsdækkede skader. Arbejdet foregår ofte under tidspres og under ugunstige forhold. SS-SJ kan ikke ifalde ansvar for skader eller tab forårsaget af SS-SJ som følge af simpel uagtsomhed. SS-SJ er ansvarlig for skader eller tab forårsaget af SS-SJ som følge af grov uagtsomhed i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler. SS-SJ er aldrig erstatningsansvarlig for skade på genstande bestemt til erhvervsmæssig anvendelse eller for skade der forvoldes på ting mens de er i tredjemands besiddelse. SS-SJ’s ansvar omfatter alene direkte skader og tab. SS-SJ er for eksempel ikke forpligtet til at erstatte indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab eller tab af avance.
Ethvert ansvar for SS-SJ for opgaver, der udføres for forsikringsselskaber, er maksimeret og dermed begrænset til kr. 1.000.000,- pr. skade. Ethvert ansvar for SS-SJ for alle andre opgaver er maksimeret og dermed begrænset til et beløb på kr. 500.000,- pr skade. SS-SJ opretholder løbende ansvarsforsikringsdækning, der dækker ovenstående.

Reklamationer
Det er kundens pligt at foretage undersøgelse af det arbejde SS-SJ har udført. Hvis der er mangler, der burde være opdaget ved en overfladisk undersøgelse, skal der rettes henvendelse til SS-SJ indenfor 14 dage, med udgangspunkt i hvornår sådan en undersøgelse kunne være foretaget. Skulle der være eventuelle mangler, der ikke kunne være konstateret ved ovennævnte undersøgelse, skal der rettes henvendelse til SS-SJ indenfor rimelig tid efter, at disse er eller kunne være konstateret. Er SS-SJ ikke blevet bekendtgjort med mangler indenfor de ovenstående tidsrammer, frafalder retten til at rejse krav mod SS-SJ. Under alle omstændigheder fortabes retten til at gøre indsigelser senest 12 måneder efter enten faktureringstidspunktet eller afleveret ydelse, hvad end der kommer sidst af disse datoer, medmindre denne frist er uforenelig med en SS-SJ aftalt garantiperiode.
SS-SJ har ret til afhjælpning af eventuelle mangler.

Løsøre
Indebærer arbejdet for SS-SJ transport af løsøre, overgår risikoen for det transporterede til ejeren, ved ejerens modtagelse på bestemmelsesstedet. I tilfælde hvor transporten sker til SS-SJ’s eget lager, overgår risikoen til ejeren ved modtagelse af det transporterede på SS-SJ’s lager.
Såfremt løsøre som følge af den påkrævede behandling og ved anvendelse af de indenfor faget anerkendte metoder i forbindelse med rens og renovering, går til grunde eller på anden måde beskadiges, erstattes løsøret ikke af SS-SJ.
Ved afvaskning kan der være risiko for misfarvning. Der ydes ikke erstatning for dette. I tilfælde hvor løsøret går til grunde eller på anden måde bliver beskadiget under opbevaring på SS-SJ’s eget lager, er det ejerens forsikring der skal dække skaderne på løsøret.
Ejeren har til enhver tid ansvar for, at kunne dokumentere omfanget af eventuelt forsvundet eller beskadiget løsøre, så længe det er i SS-SJ’s varetægt.

Byggeri
Ved bygge- og anlægsopgaver udført af SS-SJ, gælder de generelle forskrifter omkring byggeri i ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)”. På opgaver med reetablering, renovering og nybyggeri, påhviler det bygherren at tegne entrepriseforsikring som indbefatter entreprenør og dennes underentreprenører.

Tvister
Kan kunden ikke vedstå fremsendte faktura, er kunden forpligtiget til at reklamere skriftligt til SS-SJ, uden ubegrundet ophold. En uoverensstemmelse berettiger ikke kunden til helt eller delvist at tilbageholde betaling, såvel som at modregne forstyrrelser, medmindre der er modtaget en kreditnota fra SS-SJ.
Tvister og uoverensstemmelser afgøres efter dansk ret. Der udpeges værneting alene af den afdeling af SS-SJ der er indgået aftale med.